Projektbeskrivning

Art Inside Out: Residenset Kulturens roll i stadsutvecklingen pågick 9–29 maj 2016 i Varberg. Sex kulturaktörer arbetade tillsammans med att skapa gestaltningar och mötesplatser genom kreativa uttryck och metoder. De skulle generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport.

Art Inside Out drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans. Nordic Surfers var lokal projektledare för Kulturens roll i stadsutveckling på uppdrag av Kultur och fritidsförvaltningen.

De sex kulturaktörerna valdes ut efter en utlysning som riktade sig till professionella aktörer från olika discipliner inom kulturområdet.

Fokuset i Kulturens roll i stadsutveckling låg på den skapande processen. Målet var att kulturresidenset skulle ge kreativa underlag för en stadsdelsutveckling med hållbarhet och tillgänglighet och för en livsmiljö som ger trygghet och en god balans mellan boende, arbete, service, fritid och kultur för alla åldrar.

Art Inside Out är en institution för konstnärligt skapande och möten med publik i rörliga och tvärkulturella former, i så kallade kulturresidens. Ett residens innebär att kulturskapare bjuds in att verka i Halland under en period och erbjuds stöd i form av till exempel finansiering av personal, teknisk infrastruktur, boende och arbetslokaler.