Projektbeskrivning

Evenemanget Coastal Culture växte fram i en process som involverade alltifrån entreprenörskapsprogram och surfare till museum och studenter. Utgångspunkten var den halländska kustens naturliga tillgångar – vind och hav, och det kulturella kapital som finns i Varberg. Det aktiva arbetet, den öppna processen och de grundläggande värderingarna gjorde att självorganiserande initiativ kunde möta övergripande offentliga strategier och skapa den nya kustkulturen.

Besökare på Coastal Culture uppskattade den öppna och inkluderande atmosfären, det sköna hänget som uppstod i mötet mellan sport, kultur, näringsliv och akademi. Evenemanget som genomfördes under maj månad 2011 och 2012 blev en succé och lockade 10 000 respektive 16 000 besökare.

Coastal Culture handlade initialt om att på ett nytänkande sätt skapa tillväxt inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Nordic Surfers utvecklade och ledde projektet på uppdrag av CRED (Creative Destination Halland), en inkubatorverksamhet inom Alexandersoninstitutet. Under arbetets gång växte projektet och kom att omfatta ett bredare destinationsutvecklingsperspektiv. En insikt om att det är de grundläggande förutsättningarna på destinationen som är avgörande för företag inom KKN låg bakom detta. Evenemanget i sig blev ett gemensamt utvecklingsmål för företag, entreprenörer, föreningar, utbildningar, offentliga institutioner och eldsjälar som ville vara delaktiga. Genom temaområden skapades tvärorganisatoriska arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper processleddes och koordinerades i synergi med en inkubatorprocess. Coastal Culture blev meningsfullt för invånare och besökare i och med det kommunikationsarbete som visade hur enskilda individers och organisationers utveckling i en gemensam process kan skapa allmännytta och affärsnytta. Processen fick sin legitimitet genom att allmänheten uppmanades till involvering och medskapande av den nya kustkulturen. En inkluderande och öppen kultur baserad på grundvärdena delaktighet, engagemang, kreativitet, tillit, utveckling, hälsa och hållbarhet. Nordic Surfers ansvarade under båda åren för:

 • Ide- och konceptutveckling
 • Strategisk evenemangsplanering
 • Processledning
 • Affärsutveckling
 • Projektledning
 • PR-aktiviteter
 • Eventproduktion

 

Coastal Culture på Facebook

”Med sitt företag har de ett påtagligt nytänkande och har kreativt bidragit till att nå Varbergs Vision 2025. De har tagit initiativet till, och med stort engagemang och envishet sett till, att förverkliga sin idé om att utveckla kustkulturen i Varberg genom arrangemanget Coastal Culture. Ett arrangemang som i två år gett den kustanknutna kreativa näringen en mötesplats och skyltfönster samtidigt som det har blivit ett mycket uppskattat arrangemang för både varbergare och besökare.”
Varbergs kommun, Årets Kreativa Företag 2012

Dokumentation och utvärdering

En rapport som dokumenterade och utvärderade Coastal Culture sammanställdes efter andra årets evenemang på uppdrag av Region Halland. Rapporten redogör för projektets utveckling, filosofi, metodik, budget samt effekter och går att ladda ner här.

Eventbaserad utveckling

Genom erfarenheter från framför allt Coastal Culture uppmärksammade vi potentialen i att arbeta med evenemang utifrån ett utvecklingsperspektiv. Vinnova beviljade efter en ansökan projektmedel till en förutsatte inom programmet Forska & Väx. Förstudien pågick från den 5 maj 2012 till den 31 december 2012 och resulterade i en modell för eventbaserad utveckling.

Eventbaserad utveckling handlar om att på ett strategiskt sätt nyttja och utveckla en destinations resurser. Ett evenemang är en meningsfull symbol i en organiseringsprocess där aktörer träffar nya samarbetspartner och får nya kunskaper genom erfarenheter och upplevelser. Ett syfte är också att påverka människors värderingar, normer och handlingsmönster i en positiv riktning. Utöver de direkta effekterna av ett evenemang, som t.ex. ökad omsättning i det lokala näringslivet är det de indirekta effekterna för en destination som är mest intressanta. Till dessa effekter hör ett starkare innovationsklimat, ökad välfärd, hållbar utveckling, ökad social sammanhållning, nya entreprenörskapsmodeller, kompetensutveckling, ökad attraktionskraft och en stärkt lokal identitet.

Till skillnad mot så kallad platsmarknadsföring har eventbaserad utveckling sin styrka i att modellen bygger på ett förändringsarbete inifrån och ut. Resultatet blir äkta och konkret.

De delområden som ingick i förstudien var:

 • Kartläggning av aktuell forskning
 • Undersökning av marknadsbehov och ekonomisk potential
 • Framtagning av prototypmodell för eventbaserad utveckling
 • Projektplan för ett kommande FoU-projekt

Utredning kring utvecklingsmöjligheter

Coastal Culture genomfördes inte 2013 då det inte fanns resurser för samordning och produktion. Nordic Surfers bistod då i att leda en process för att utreda fortsatta utvecklingsmöjligheter och finansieringsstrategi för Coastal Culture utanför den kommunala organisationen. Resultatet som omfattade en analys av Coastal Cultures tillgångar, tre olika framtidsscenarier samt rekommendationer presenterades i en slutrapport.